İş Kazası

Trafik Kazası
23 Mayıs 2019

İşveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle, işçinin işveren tarafından görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın işçinin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, işçinin işveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere gidişi gelişi sırasında, meydana gelen ve çalışanı hemen veya sonrasında bedenen veya ruhen özüre uğratan olay “İŞ KAZASI” olarak tanımlanmıştır.

İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca işverenler, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Kısacası işverenin iş sözleşmesi nedeniyle işçiyi gözetme borcu bulunmaktadır.

İşte bu nedenledir ki iş kazası sonucunda ölüm ve yaralanma halinde işverenden ve varsa işverenin sigorta poliçesinden tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.

İşverenin emri altında, iş yerinde veya iş yeri dışında işin görülmesi için yapılan işlemler sırasında, meydana gelen kazalara iş kazası adı verilmektedir. İş kazası geçiren kişilerin birden fazla tazminat hakkı bulunmaktadır. Bunlar;

1- İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI

Meydana gelen iş kazasının ardından işçi, geçici veya kalıcı olarak iş göremez hale gelebilir. Geçici olarak iş göremez olan işçi, belli bir süre çalışamayacak ve çalışamayacağı süre içerisinde de maddi olarak kayba uğrayacaktır. Geçici olarak iş göremez olan işçilerin maddi kayıpları, iş göremezlik ödeneği tarafından karşılanmaktadır.

%10 oranının üzerinde iş gücü kaybına uğrayan işçiler, kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçi statüsündedir. Kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçilerin, işverenden maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İşçiye ödenecek tazminat, işverenin kusur oranına ve işçinin iş gücü kaybı oranlarına göre hesaplanmaktadır. İş gücü kaybı tazminatına ilişkin davalar, işverene ve olayda kusuru bulunan kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

2-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınları, vefat eden işçinin maddi desteğinden mahrum kalmaktadır. Mahrum kalınan maddi desteğin elde edilmesi amacıyla, vefat eden işçi yakınları tarafından talep edilebilecek tazminat türüne, destekten yoksun kalma tazminatı adı verilmektedir.

İşçinin annesi, babası, eşi, 18 yaşından küçük erkek çocukları ve 22 yaşından küçük kız çocukları destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Bazı özel durumların varlığı halinde, 18 ve 22 yaşından büyük çocuklar da destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalar, işveren ve olayda kusuru bulunan kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

3-MANEVİ TAZMİNATI

Meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden veya sakatlanan işçinin yakınlarının, kazadan sonra yaşadıkları elem ve ıstırapları bir parça azaltmak ve telafi etmek amacıyla talep edebilecekleri tazminat türüne, manevi tazminat adı verilmektedir. Manevi tazminat davaları işveren ve olayda kusuru bulunan diğer kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ

İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Zaman aşımı süresi, destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin davalarda, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Söz konusu zaman aşımı süresi, iş gücü kaybı tazminatlarına ilişkin davalarda ise, kalıcı iş gücü kaybı raporunun alındığı günden itibaren başlamaktadır. İş kazasından kaynaklanan zararların tazmin edilebilmesi için, belirtilen süreler içerisinde muhakkak dava açılması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde dava açmayan hak sahiplerinin tazminat hakkı ortadan kalkar.

İş Kazası Tazminatı ile İlgili Diğer Önemli Bilgiler

İş kazası meydana geldikten sonra olayın hemen emniyet birimlerine (polis,jandarma v.s.) ihbar edilmesi gerekmektedir. Ayrıca işverenin üç gün içerisinde iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili müdürlüklerine bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirimden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hemen olay yerine müfettiş göndererek olayın iş kazası olup olmadığı tespit eder. Bunun yanı sıra ilgili Çalışma Müdürlüğü olay yerinde inceleme yaparak tarafların kusur oranı tespitini yapar.

Ancak yukarıda açıkladığımız üzere iş kazasının tespiti ve akabinde kazaya karışan tarafların kusurlarına ilişkin müfettiş raporları tamamlandıktan sonra ilgili belgelerle işverenden tazminat talep edilebilecektir. İş kazası sonucunda sakatlanma halinde ayrıca hastaneden sakatlık oranını gösterir sağlık raporunun da temini önem arz etmektedir.

İş kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınları, sakat kalan işçinin ise kendisi tazminat talebinde bulunabilecektir. Olayın özelliğine göre işçinin yaşı, geliri ve iş kazasındaki kusur oranına göre tazminat tutarları değişiklik göstermektedir.