Trafik Kazası

İş Kazası
23 Mayıs 2019

Meydana gelen trafik kazaları sonucu oluşan zararlar için talep edilebilecek maddi ve manevi olmak üzere iki tip tazminat türü vardır.

– Manevi Tazminat Alacağı: Yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında, kişinin kendisinin ya da yakınlarının adına yargı yolu açık olmak üzere hak talep edebilir. Olaya sebebiyet veren kişiden talep edilmek üzere manevi tazminat yargı yoluyla başlatılır. Manevi tazminat miktarının tespitinde “Trafik kazasının oluş şekli”, “yaralanmanın ağırlığı”, tarafların ekonomik ve sosyal durumları” ve benzeri kriterler baz alınır.

– Maddi Tazminat Alacağı: Oluşan trafik kazası sonucu ortaya gelen vefat durumlarında vefat eden kişinin yakınları (ölenin annesi, babası, eşi, çocuğu, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, halası, teyzesi, yengesi ve ileri seviyelerde yakın olan kişiler) destekten yoksun kalma tazminatı hakkına sahip olacaktır. Ölüm olmayan ve sadece yaralanmaya sebebiyet verilmiş trafik kazalarında ise yaralanmış bireyin maluliyeti oluştuysa iş gücü tazminatı alınabilir. Tedavi mastarları ve hastane giderleri, iş yerinde iş görememesinden ötürü gelir kaybın tazminatına hak kazanabilir.

Yaralanan kişinin talep edebileceği maddi tazminat kalemleri şu şekildedir;

Oluşan trafik kazasından dolayı kişinin sakat kalması, uzun süreli ve sürekliliğini devam ettirmesi,

Kazadan ötürü geçici süreç için iş yapamama durumunun oluşması,

Kazayla oluşan ruhsal ve psikolojik bozukluklar işin içine dahildir. Durumun geçici ve kalıcı olması,

Sağlık raporlarındaki eksiklikten dolayı sakatlık yüzdesinin bilinmediği estetik yaralar,

Kazadan sonra oluşan büyük orandaki sakatlıklardan dolayı, bireyin ömrü boyunca bakıma muhtaç hale gelmesi hususunda bakıcı ücretleri,

Olaylardan sonra geçici dahi olsa iş yapamaz ve çalışamaz durumu oluştuğunda, yardımcı olan ve bakımını üstlenen kişilerin yaptığı masrafların karşılanması,

Tedavi olunan süreçte yapılan tüm masraflar, (kişinin kedisinin hastane ücreti, ameliyat giderleri, yakınlarının yaptığı yol, yemek ve barınma harcamalarının tamamı)

Trafik kazası sonucunda yaşanan sakatlıktan ve iş görememe durumundan dolayı gelirin azalması durumlarında, iş güç kaybının yaşanmasından ötürü maddi ve manevi tazminat hakkı doğacaktır.

Hak talep edilebilecek maddi tazminat konularını ele almak gerekirse, sırasıyla;

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Kazadan dolayı ölen kişinin ailesi veyahut bakma yükümlülüğünün olduğu şahıslar tarafından eksik kaldığı desteğin talebi yapılır. Destekten mahrum olanlar, desteğin süresi devamınca vefat eden kişiden elde edilecek mali çıkarları tazminat sorumlularından talep etmektedir.

Sakatlık Tazminatı
Kazadan sonra fiziksel olarak zarara uğrayan kişilerin iş gücünün hepsini ya da birazını kaybetmesinden ve ilerleyen zamanda iktisadi yönüyle karşılaşabileceği eksiklikten ortaya çıkan zararlarını ve tüm masraflarının giderilmesini amaçlamaktadır.

Tedavi Giderleri
Yaşanan trafik kazasından dolayı yaşanan rahatsızlıkların tedavi edilmesi ve yeniden sağlığa kavuşturulma amaçlı yapılan işlemlerin parasal yönden talep edilmesi amaçlanır.

Bakıcı Gideri
Trafik kazasından dolayı yaşanan rahatsızlıkların günlük yaşama etki etmesi, tek başına yaşayamayacak duruma gelmesi ve başka birilerinin bakımına muhtaç halde olması şeklinde ağır maluliyeti olan kişilerin bakıcı masraflarının talebi olur.

Maddi tazminat taleplerinin oluş durumlarına göre başvuru süreci ve teminat limitleri bulunmaktadır. Sigorta poliçe limitleri dahilin de tazminat hakkı olan kişiler sırasıyla sürücü, yolcu, yaya ve üçüncü kişilerdir. Kazaya karışan aracın sigortalı olması ya da olmaması tazminat hakkını ortadan kaldıramaz. İlgili kurumun niteliğinde farklılık gösterebilir.

Manevi ve maddi tazminat talepleri zamanaşımına uğrayabilir. 2918 sayılı  mali sorumluluk sigortasının109.maddesince; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin istekler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar”. Fakat “Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istekleri içinde geçerli olur” Maddi hasarların ortaya çıktığı kazalarda zamanaşımı süresi 2 yıldır. Ölümlü kazalar için 15 yıl olarak belirlenmiştir.